Klima se měnilo, mění a měnit bude. Co se ale děje nyní? Je to poprvé v historii planety, kdy člověk mění klima na globální úrovni a z dlouhodobého hlediska ohrožuje život vlastní i životy ostatních druhů na planetě. A na rozdíl od předchozích změn, tato změna je bezprecedentně rychlá.

Naše civilizace je závislá na fosilních palivech: ropě, uhlí a plynu. Energii z fosilních paliv uvolňujeme spalováním, při kterém krom energie (tepla) vzniká především vodní pára a oxid uhličitý. A je to právě skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý), který je mezi skleníkovými plyny nejdůležitějším hybatelem současné klimatické změny. Spalováním fosilních paliv se do atmosféry dostává fosilní uhlík, který byl milióny let uložen v podzemí a narušuje se tím rovnováha uhlíkového cyklu a narůstají koncentrace CO2 v atmosféře. Od začátku průmyslové revoluce (spalování fosilních paliv v průmyslovém měřítku), tedy za posledních zhruba 150 let, jsme jeho koncentraci dokázali zvednout z cca 280 ppm na současných 414 ppm (ppm = částice na jeden milión). Tedy zhruba o 40 %.


Radiační působení různých plynů a dalších lidských aktivit na globální oteplování. Více zde.

Průměrné teploty na zemském povrchu se od průmyslové revoluce zvýšily přibližně o 1 °C. Růst průměrné globální teploty je zároveň nejjasnějším ukazatelem skutečnosti, že dochází ke změně klimatu. My lidé ovšem příliš nevnímáme tuto „průměrnou teplotu“ vlastními smysly. Jeden z důsledků změn klimatu ale vnímáme velmi zřetelně, a sice extrémy počasí. 

Jak souvisí klimatická změna s extrémy počasí?

Ačkoli jsou počasí a klima nerozlučnými souputníky, musíme mezi nimi rozlišovat. Počasí je čistě krátkodobá záležitost, vyvíjí se v hodinách, někdy se mění z minuty na minutu. Dnes můžeme mít krásné počasí, zítra deštivo. Klima, na rozdíl od počasí, má dlouhodobý charakter. A co je ve vztahu mezi počasím a klimatem důležité: počasí je klimatu podřízeno.

Klima je, jak již bylo zmíněno, na rozdíl od počasí dlouhodobé, představuje trend, kterým se počasí řídí, klima určuje různorodost počasí. A pokud se změní na základě vnějších faktorů klima, změní se i různorodost počasí.

Dobře můžeme tento posun vidět na pravděpodobnosti počasí při změně průměrné teploty. Z dlouhodobého hlediska jsou pravděpodobnosti událostí spojených s počasím rozloženy na Gaussově křivce. Většinu času – nejčastěji – je relativně dobré počasí, tedy bez velkých extrémů. Méně času přicházejí události jako bouřky nebo výrazně teplé či studené dny. Nejméně často jsme pak svědky opravdu extrémních událostí jako například velmi chladných nebo naopak tropických dnů, vysokých srážkových úhrnů nebo velmi suchých dnů. Pokud se ovšem změní klima, například se zvýší průměrná teplota, změní se i distribuce pravděpodobnosti počasí. To znamená, že růst teploty zvýší pravděpodobnost extrémně teplého počasí a zároveň se objeví možnost ještě extrémnější události. 

Celý vztah mezi klimatem a extrémy počasí je ale komplikovanější. Ačkoli růst průměrné globální teploty opravdu zvyšuje pravděpodobnost extrémních projevů počasí, prokázat přímý vliv změny klimatu u jednotlivých extrémních událostí je velmi problematické. Experti, kteří se zabývají vztahem mezi extrémy počasí a klimatické změny, rozlišují celkem 4 typy takového vztahu: 

 1. Událost (typ počasí) se stává s klimatickou změnou pravděpodobnější. 
 2. Událost se stává s klimatickou změnou méně pravděpodobná. 
 3. Nedochází k detekovatelným změnám v pravděpodobnosti události.
 4. Se současnými nástroji a znalostmi není možné rozhodnout. 

Radim Tolasz: fakta a čísla o změně klimatu | přednáška


Na webu #FotimZmenu sledujeme 7 základních extrémů počasí, které souvisí s klimatickou změnou. Vycházíme z dat a studií českých vědců, kteří na webové stránce www.klimatickazmena.cz hodnotí vývoj pravděpodobností jednotlivých dopadů změny klimatu v závislosti na emisních scénářích. Z několika desítek dopadů jsme vybrali ty nejviditelnější a nejčastější.

 1. Sucho
 2. Povodně
 3. Požáry
 4. Vedro – vlny horka
 5. Pozdní mráz
 6. Extrémní vítr
 7. Vegetační anomálie

Jednotlivé extrémy jistě nejsou způsobeny pouze a jenom klimatickou změnou. V mnoha případech jde o více příčin, které ale růst průměrné globální teploty prohlubuje a zesiluje.